بیوتکنولوژیژنتیکسرطانفناوری

بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم rs2981582 ژن FGFR2 و خطر ابتلا به سرطان پستان

سرطان پستان، شایعترین نوع سرطان و علت اصلی مرگ ومیرهای ناشی از سرطان در زنان در سراسر جهان است. گیرنده فاکتور رشد فیبروبالست 2(FGFR2) یک گیرنده تیروزین کینازی است که نقش مهمی در رشد، تهاجم، حرکت و آنژیوژنز سلول های توموری دارد.

چندین پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون ۲ ژن FGFR2 یافت شده است که همراهی معناداری با خطر ابتلا به سرطان پستان نشان می دهند. تنوع ژنتیکی در این گیرنده یک عامل خطر جدید برای سرطان پستان است. هدف از این مطالعه که انجام شده، بررسی همراهی پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی T/rs2981582C در جمعیت زنان استان مرکزی با سرطان پستان بود.

هشتاد زن مبتلا به سرطان پستان و هشتاد زن سالم (کنترل) از جمعیت زنان استان مرکزی انتخاب شدند. پلیمورفیسمrs2981582 جهت بررسی همراهی با سرطان پستان تجزیه و تحلیل شد. استخراج DNA از نمونه های خونی افراد از طریق کیت انجام شد. حضور این چندشکلی های تک نوکلئوتیدی از طریق تکنیک PCR-RFLP مشخص شد. آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSS آزمون آماری کای اسکوئر انجام شد.

ارتباط معناداری میان پلیمورفیسم T/rs2981582C و خطر ابتلا به سرطان پستان دیده شد و این پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی می تواند به عنوان یک بیومارکر جهت پیشگویی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد.

سرطان گروهی از بیماری ها را شامل می شود که ویژگی اصلی آن ها رشد سلولی تنظیم نشده، تهاجم و انتشار سلول ها از جایگاه اصلی خود به نقاط دیگر بدن است.

سرطان پستان درنتیجه تجمع آسیب های ژنتیکی در سلول های اپیتلیال بافت سازنده شیر و کسب فنوتیپ های بدخیم توسط این سلول ها بروز می  کند. سن، فاکتورهای تولیدمثلی، سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری های سینه، زمینه ژنتیکی و عوامل محیطی با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط هستند.

در بیش از نیمی از موارد سرطان پستان، شیوه زندگی و نقش فاکتورهای محیطی در ایجاد بیماری مهم هستند. عوامل رشد فیبروبالستی مختلف و رسپتورهای مرتبط با آنها بیان ویژه بافتی دارند. الگوی بیان ویژه بافتی و تمایز در اتصال، میانکنش اختصاصی رسپتور لیگاند را نشان می دهد. این ویژگی همچنین توسط پیرایش تنظیم می شود.

رسپتورها در حالت عادی در بافتها بیان می شوند و در رشد سلولی، تمایز و تکامل تعدادی از بافت ها، ازجمله پستان و کلیه نقش دارند. این خانواده رسپتوری دارای چهار عضو است.

چهار ژن در موقعیت های مختلف کروموزومی شناسایی می شوند که پروتئین های مشابه خانواده گیرنده فاکتور رشد فیبروبالستی ‌‌‌را کد می کنند. گیرنده های فاکتور رشد فیبروبالستی در سرطانزایی نقش دارند و در تحقیقات اخیر برای اهداف دارویی در سرطان پستان بررسی شده اند و از طریق چندین مکانیسم باعث ایجاد بدخیمی  ها و تکثیر تومور می شوند.

در بیشتر موارد تکثیر ژن ها، افزایش بیان یا موتاسیون رسپتورهای تیروزین کیناز باعث سرطانی شدن می شوند. با تغییر در سطح گیرنده های فاکتور رشد فیبروبالستی در اثر موتاسیون نقط های، بیان افزایش می یابد و یا پیرایش متفاوت باعث تغییر سیگنال گیرنده فاکتور رشد فیبروبالستی می شود و در تومورهای متنوعی از انسان شناسایی شده است.

برای مثال، افزایش بیان گیرنده فاکتور رشد فیبروبالستی در تعدادی از بافت  ها شامل پستان، پروستات، مالنوما و تیروئید مشاهده شده است.
مطالعه حاضر بر پایه مطالعه آزمایشی کنترلی جهت بررسی دو پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی از ژن گیرنده فاکتور رشد فیبروبالستی ۲ روی هشتاد بیمار مبتلا به سرطان پستان و هشتاد فرد سالم در جمعیت زنان استان مرکزی انجام شد.

در حال حاضر تلاش های زیادی روی هدف قرار دادن تغییرات ژنتیکی اضافی که موجب سرطان پستان می شوند، متمرکز شده است و ژن گیرنده فاکتور رشد فیبروبالستی ۲ که در انواع مختلف بدخیمی های انسانی، ازجمله سرطان پستان دخیل است، یک کاندیدای احتمالی در نظر گرفته می شود.

با توجه به معنادار بودن پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2981582 در ارتباط با سرطان پستان، این پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی می تواند به عنوان یک بیومارکر جهت پیشگویی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا