دانلود بروشور کیاژن

Kiagene fanavar

Brand

FPLF004.0250

FPLF004.0500

Cat.no 5U/ul(250U)

Cat.no 5U/ul(500U)

5U/ul(250U), 5U/ul(500U)

Concentration

            -20◦C

Storage