رک دو طرفه 96 خانه میکروتیوب 2 و 1.5 و 0.5 جهت Work Station