پنج شنبه  30 اردیبهشت 1400 ساعت16-16/20

جنبه های اخلاقی در کارآزمایی های بالینی برای سلول و ژن درمانی

Location: اسکای روم

 

 

 

اشتراک اجتماعی