چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14/50-15/15

استفاده از ویروس درمانی مبتنی بر HSVدر درمان سرطان های مختلف

Location: اسکای روم

مشاهده و دانلود رزومه:

Dr.ladan teimoori

اشتراک اجتماعی